Ekspert Macrologic: HR to kręgosłup całej organizacji, ponieważ odpowiada za jej sprawność organizacyjną

Kręgosłup to oś, na której opiera się całe ciało człowieka, a sprawnie zarządzany departament zarządzania zasobami ludzkimi można porównać do kręgosłupa, który podtrzymuje firmę i w rezultacie odpowiada za jej sprawność organizacyjną. Do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem przydatny jest więc HR Business Partner, który pełni dzisiaj rolę nie tylko szefa działu HR, ale przede wszystkim partnera dla zarządu w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej firmy i jej sukcesu biznesowego.

 

– Skuteczny HR Business Partner to osoba, która patrzy nie na szczegół, ale na to, jak ten szczegół może wpływać na ogół. To osoba, która rozumie biznes jako całość i potrafi łączyć czasem odległe od siebie fakty. Wyciągnięte z analizy wnioski przekłada na to, jak dane zjawisko wpływa na zwiększenie lub zmniejszenie kosztów, wzrost lub spadek sprzedaży lub innych KPI-ów, np. związanych z innowacyjnością organizacji – mówi w artykule na portalu Organizacjahoryzontalna.pl Monika Grabowska, dyrektor sprzedaży w Macrologic SA, wcześniej brand manadżer rozwiązań HR oferowanych przez spółkę. Wsparcie menadżerów poszczególnych obszarów biznesowych oraz zarządu, poprzez propozycje działań w obszarze HR realizowanych na poziomie zarządczym, to główny zakres kompetencji HR Business Partnera. Posiada on liczne informacje związane z miękkimi aspektami zarządzania kapitałem ludzkim danej organizacji. Tym samym może dostarczyć managementowi kluczową wiedzę niezbędną do efektywnego zarządzania personelem. HR Business Partner musi być więc nie tylko uważnym obserwatorem, ale przede wszystkim świetnym analitykiem, potrafiącym wyciągać wnioski, a następnie je prezentować zarządowi w odniesieniu do kluczowych celów i KPI’ów organizacji.

 

Jak podkreśla Monika Grabowska, sprawne wprowadzanie zmian to kolejny istotny element związany z zarządzaniem. W tym właśnie kluczowym aspekcie HR Business Partner również wspomaga menadżerów. Doradza im, aktywnie uczestnicząc w przygotowaniu skutecznej strategii zarządzania zmianami, by przebiegły one sprawnie i przy jak najniższym poziomie ryzyka. Dodatkowo, to od niego pracownicy dowiadują się o wprowadzanych modyfikacjach. HR Business Partner dba o to, aby zostały one właściwie zrozumiane przez zespół.

 

W obszarze HR, podobnie jak w innych obszarach, mając do dyspozycji pewną bazę mierników, wskaźników, i obserwując je, mamy możliwość podejmowania decyzji o zmianach w obszarze tych procesów oraz optymalizacji i poprawiania ich efektywności. A zadaniem HR Business Partnera jest dbanie o pozytywne nastawienie pracowników do pracy, motywowanie ich oraz podtrzymywanie zaangażowania zespołu w procesie wprowadzania zmian. Wspomniane działania są kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, ponieważ stanowią gwarancją sukcesu wdrożenia zmian w organizacji – tłumaczy Anna Andraszek, dyrektor ds. jakości i rozwoju kadr w Macrologic SA.

 

HR Business Partner pełni także funkcję łącznika pomiędzy pracownikami a zarządem. To ważna rola, gdyż szybkie zdiagnozowanie problemów związanych np. z niezadowoleniem pracowników, a następnie natychmiastowe podjęcie działań naprawczych, może uchronić organizację przed koniecznością nagłego rekrutowania kandydatów w miejsca odchodzących pracowników. Ponadto negatywna opinia na temat byłego miejsca pracy oraz osób tam zatrudnionych zwykle jeszcze długo po odejściu danego pracownika wpływa negatywnie na wizerunek firmy.

 

Niezbędnym narzędziem pracy HR Business Partnera oraz podlegającego mu departamentu zarządzania zasobami ludzkimi jest procesowy system klasy ERP. Pozwala on spojrzeć na firmę „z lotu ptaka”. Dzięki takiemu oprogramowaniu szef działu HR m.in. zyskuje wiedzę na temat efektywności poszczególnych pracowników, zespołów oraz „wąskich gardeł”, czyli miejsc zastoju w realizacji danych procesów biznesowych. Daje to możliwość usprawnienia i optymalizacji procesów, co przekłada się na oszczędności w całej organizacji.

 

Więcej informacji na temat roli HR Business Partnera i wprowadzania zmian w organizacji można znaleźć na portalu Organizacjahoryzontalna.pl, m.in. w następujących materiałach:

 

 

Dodatkowe informacje:

LB Relations Sp. z o.o – Agencja PR dla Macrologic S.A.

Paulina Jabłońska,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 720 898 070

 

Macrologic SA to polska spółka dostarczająca systemy klasy ERP. Jako doradcza firma IT od ponad 30 lat wspiera rozwój polskich średnich i dużych przedsiębiorstw, dostarczając im systemy ERP, dostosowane do potrzeb polskiego rynku, oraz zapewniając stałą opiekę konsultantów, posiadających wysokie kompetencje w obszarze zarządzania w biznesie. Klientami Macrologic SA są największe polskie przedsiębiorstwa i instytucje (m.in. Grupa Fakro, Grupa Atlas, Totalizator Sportowy, Stalprofil, Zamet Industry, Instytut Adama Mickiewicza) oraz firmy międzynarodowe (m.in. Sephora Polska, Douglas Polska, Canon Polska, Puma Polska, Cinema City Poland czy Gorenje Polska). Systemy Macrologic oparte są na autorskiej bazie danych MacroBASE. Prezesem spółki jest Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz.

 

XXIII FORUM ADO/ABI "ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM WEDŁUG OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)”Warszawa, 28 listopada 2017 r.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) przynosi całkowitą zmianę w podejściu do zabezpieczenia danych osobowych w systemie informatycznym. Szczegółowo określone, minimalne środki zabezpieczające wskazane w polskich przepisach o ochronie danych osobowych (w szczególności w rozporządzeniu Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dni 29.04.2004 r.) zostaną zastąpione zasadami wymagającymi indywidualnego podejścia do bezpieczeństwa, co powinno przekładać się na większą aktywność i samodzielność adresatów obowiązków. XXIII Forum ADO/ABI zostanie w całości poświęcone właśnie problemom zabezpieczenia danych osobowych w systemie informatycznym, zgodnego z przepisami RODO. Oprócz przedstawienia nowych przepisów prawa w tym zakresie prelegenci zajmą się sposobami realizacji nowych wymagań, a w szczególności kryterium ryzyka zawartym w RODO. Ponadto zostaną omówione szczegółowe kwestie dotyczące potrzebnych funkcjonalności w systemie informatycznych oraz problemy organizacyjne, tj. roli inspektora ochrony danych oraz nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

 

 

 

Szczegółowy PROGRAM szkolenia: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/ado1/index.php

 

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/ado1/formularz_pr10.php

 

 

Organizator:

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;

www.cpi.com.pl

tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Szkolenie "REFORMA SYSTEMU OŚWIATY W 2017 R. - POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJA TWORZONYCH, DZIAŁAJĄCYCH, ŁĄCZONYCH, PRZEKSZTAŁCANYCH I LIKWIDOWANYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI ORAZ PLACÓWEK” Warszawa, 28 listopada 2017 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami zarządzania dokumentacją bieżącą i archiwalną zarówno w postaci tradycyjnej, jak i elektronicznej, oraz praktyką w tym zakresie w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. Szczególny nacisk położony zostanie na procedurę postępowania z dokumentacją likwidowanych lub przekształcanych szkół i placówek. Jest to temat istotny i gorący w czasie, gdy następują poważne i głębokie zmiany w polskim systemie oświaty. Nowa struktura szkół powoduje przekształcenia lub likwidację szkół, a co za tym idzie wymaga rozstrzygnięcia odnośnie sposobu postępowania z dokumentacją tych placówek. Co ważne regulacje w tym zakresie znajdują się nie tylko w przepisach prawa oświatowego, ale także w innych aktach prawnych, np. w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zasady klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji, jej porządkowania, ewidencjonowania i zabezpieczania. Omówione zostaną kwestie budowy i stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej. Zaprezentowane zostaną także zasady pracy kancelaryjnej szkoły, procedura brakowania dokumentacji oraz zasady funkcjonowania archiwum szkolnego.

 

Do udziału zapraszamy:

           dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych;

           pracowników sekretariatów;

           koordynatorów czynności kancelaryjnych;

           archiwistów i zarządców dokumentacją;

           kadrę kierowniczą urzędów samorządowych odpowiedzialną za nadzór nad szkołami, przedszkolami i placówkami oświatowymi;

           kierowników i dyrektorów centrów usług wspólnych lub zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.

 

 

Szczegółowy PROGRAM szkolenia: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/rso1/index.php

 

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/rso1/formularz_pr10.php

 

 

Organizator:

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;

www.cpi.com.pl

tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Szkolenie "SZACOWANIE RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH” Warszawa, 8 listopada 2017 r.

Cel

Niniejsze szkolenie zostało przygotowane w celu przekazania wiedzy dotyczących spełniania wymaganiami RODO, w kontekście inicjowania działań, wdrażania, utrzymania i doskonalenia zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa danych osobowych oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji.

 

Profil uczestnika szkolenia

Szkolenie dedykowane jest do osób nadzorujących proces ochrony danych osobowych w organizacjach takich jak m.in.: Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji, jak również dla osób zarządzających systemami teleinformatycznymi i innymi zasobami (aktywami) przetwarzającymi dane osobowe w organizacji.

 

Forma prowadzenia zajęć

Szkolenie prowadzone jest formie warsztatów i wykładów. Zadaniem uczestnika będzie m.in.: zdefiniowanie kontekstu szacowania ryzyka, określenie kryteriów oceny ryzyka, zaprojektowanie oraz przeprowadzenie analizy i oceny ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych. Uczestnicy otrzymają przykładowe ankiety, macierze, wykazy i formularze związane z audytem i rozpoznaniem zbiorów danych osobowych, analizą i szacowaniem ryzyka.

 

Korzyści z szkolenia:

Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia:

           będzie w stanie przeprowadzić identyfikację zbiorów danych osobowych,

           będzie potrafił określić i dobrać odpowiednie zabezpieczenia na podstawie szacowania ryzyka z wykorzystaniem standardu PN-ISO/IEC 27002:2014,

           będzie w stanie przeprowadzić szacowanie ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych dla:

                       zbiorów danych osobowych oraz systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe,

                       aktywów przetwarzających dane osobowe.

 

 

 

Szczegółowy PROGRAM szkolenia: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/odor3/index.php

 

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/odor3/formularz_pr10.php

 

 

Organizator:

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;

www.cpi.com.pl

tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


szkolenie "NOWE EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH” Warszawa, 26 października 2017 r.

25 maja 2016 r. weszły w życie przepisy unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpi dotychczasową ustawę o ochronie danych osobowych. Pomimo tego, że nowe przepisy będą miały zastosowanie od 25 maja 2018 r., już teraz wiele procesów przetwarzania danych osobowych wymaga zmiany i dostosowania do nowych przepisów – jak choćby zgody na przetwarzanie danych, które od 25 maja 2016 r. musza być zbierane na nowych zasadach.

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowymi przepisami – pod kątem pranym, ale i organizacyjno-technicznym. Niewątpliwym atutem szkolenia będzie przedstawienie studium przypadku wdrożenia nowych zasad ochrony danych osobowych w działającej organizacji – pozwoli to uczestnikom na ocenę zakresu zmian, które muszą wprowadzić we własnych organizacjach.

 

Uczestnictwo w szkoleniu szczególnie polecamy:

- Administratorom Bezpieczeństwa Informacji;

- Osobom odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w firmie;

- Osobom pełniącym funkcję Compliance Officer;

- Dyrektorom HR oraz managerom HR;

- Specjalistom z zakresu kadr oraz szkoleń;

- Dyrektorom, managerom oraz specjalistom marketingu, handlu elektronicznego;

- Wszystkim osobom zajmującym się w ramach obowiązków pracowniczych ochroną lub przetwarzaniem danych osobowych;

- Prawnikom wewnętrznym (In - house lawyers).

 

 

Szczegółowy PROGRAM szkolenia: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/nodo3/index.php

 

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/nodo3/formularz_pr10.php

 

 

Organizator:

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;

www.cpi.com.pl

tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


internet business

© eBiznesOnline. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu.